Internet WIFI w każdym domku !!!
Specjalne wyposażenie domków !!!
Oferty specjalne dla wycieczek !!!
Pomoc w planowaniu urlopu !!!
Indywidualny parking !!!
Atrakcje wodne !!!

Ośrodek wypoczynkowy Taurus Holiday w Okunince. Domki nad Jeziorem Białym

+48 798 50 60 70

Regulamin rezerwacji online domków letniskowych

w Ośrodku Wypoczynkowym Taurus Holiday w Okunince

 

Szanowni Państwo,

System rezerwacji online dostępny na stronie internetowej www.taurus-holiday.eu

został przygotowany specjalnie, aby ułatwić Państwu rezerwację domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym Taurus Holiday w Okunince. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami – oraz ich zaakceptowanie, co jest niezbędne, aby system przyjął Państwa rezerwację.

 Definicje:

System – strona internetowa pod adresem www.taurus-holiday.eu wraz z panelem rezerwacji online.

Formularz – dokument elektroniczny o charakterze standardowym, będący jedną z form dokonania rezerwacji domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym Taurus Holiday w Okunince.

Klient – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, lub inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej mogąca być, na podstawie odrębnych przepisów prawa podmiotem praw i obowiązków, korzystająca z Systemu w celu rezerwacji usługi wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym Taurus Holiday w Okunince.

Doba hotelowa – doba hotelowa w Ośrodku wypoczynkowym Taurus Holiday trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.

Rezerwacja on-line - rezerwacja dokonywana w czasie rzeczywistym poprzez System

Operator – Taurus Team Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie ul. Partyzantów 27a, KRS 0000286405

Administrator
– administratorem danych osobowych osób dokonujących rezerwacji jest 
Operator, tj. Taurus Team Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie ul. Partyzantów 27a, KRS 0000286405.

Rezerwacja

1. Klient dokonuje rezerwacji w Systemie poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza znajdującego się na stronie internetowej
www.taurus-holiday.eu

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn od niego niezależnych. Operator może zawiesić dostęp do Systemu jeżeli jest to konieczne do usunięcia zaistniałych awarii, zagrożeń lub innych nieprawidłowości jak również ze względów bezpieczeństwa.

3. Klient dokonując rezerwacji zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane usługi z powodu nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta Formularza bądź z powodu podania w Formularzu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, w tym nieprawidłowego adresu e-mail.

4. Klient, który prawidłowo wypełnił formularz rezerwacyjny otrzymuje potwierdzenie rezerwacji na podany w Formularzu adres email.

5. Rezerwacja jest skuteczna i wiąże strony od chwili przesłania zaliczki w wysokości 30% kwoty rezerwacji domku.

6. Warunkiem otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie przez niego formularza rezerwacji i podanie prawidłowego adresu email. Potwierdzenie złożenia rezerwacji wraz z potwierdzeniem uznania płatności zostaje przesłane na adres email Klienta.

7. Za koniec rezerwacji uznaje się koniec doby hotelowej ostatniego dnia rezerwacji.

Płatność

1. Klient po zaakceptowaniu treści Regulaminu, uzupełnieniu Formularza rezerwacji wpłaca zaliczkę przelewem bankowym na konto Taurus Team Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27a 22-100 Chełm, NIP: 5632314095 Bank: M BANK S.A Oddział Korporacyjny Lublin nr konta : 84 1140 1094 0000 3185 0000 1001 w tytule przelewu wpisując Nr domku, unikatowy identyfikator rezerwacji otrzymany w procesie rezerwacji oraz termin rezerwacji lub w kasie Taurus Team Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27a 22-100 Chełm, NIP: 5632314095

2. Klient winien dokonać wpłaty zaliczki w ciągu 120 godzin od momentu dokonania rezerwacji online. Jeśli w ciągu tego czasu zaliczka nie zostanie wpłacona rezerwacja zostanie anulowana.

3. Po zatwierdzeniu wpłaty zaliczki Klient jest informowany za pomocą e-maila o statusie jego rezerwacji i płatności.

4. Rezerwacja wiąże Ośrodek Taurus Holiday prowadzony przez Taurus Team Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27a 22-100 Chełm, i Klienta od chwili potwierdzenia wpłynięcia zaliczki na rzecz Operatora.

Anulacja

1. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem Systemu może zostać anulowana przez klienta poprzez link przesłany w wiadomości email lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem Taurus Team Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27a 22-100 Chełm, NIP: 5632314095.

2. Anulacja bezkosztowa możliwa jest na 14 dni przed planowanym terminem wynajmu domku  wskazanego w procesie rezerwacji.

3. W przypadku anulacji rezerwacji po terminie, o którym mowa w pkt. 2 Klient zostanie obciążony kosztem wpłaconej zaliczki.

4. W przypadku anulowania rezerwacji z zachowaniem terminu opisanego w punkcie 2 należna kwota wpłaconej zaliczki zostanie zwrócona przelewem bankowym na podany przez Klienta rachunek bankowy.

Odpowiedzialność Operatora

1. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu realizacji usługi wynikającej z rezerwacji. Jeżeli realizacja usługi w wybranym domku okaże się niemożliwa

do wykonania z winy Operatora wówczas dołoży on wszelkich starań w celu realizacji usługi w innym domku o zbliżonym standardzie w terminie określonym w Formularzu rezerwacji, o czym Klient zostanie przez Operatora powiadomiony niezwłocznie.

2. W przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej, niezależnych od Żadnej ze stron, takich jak katastrofy, klęski żywiołowe, wojna, strajki i inne wyjątkowe sytuacje uniemożliwiające realizację zamówionej usługi, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące wynajmu domków Klient przesyła na adres Taurus Team Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27a 22-100 Chełm w terminie 48 godzin od zakończenia usługi.

2. Operator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dane osobowe

Osoba dokonująca rezerwacji na stronie internetowej www.taurus-holiday.eu wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w ewidencji Administratora. Dane będą przetwarzane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji, wykonania umowy, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych. Osobie dokonującej rezerwacji przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Akceptacja Regulaminu rezerwacji online

Klient akceptuje Regulamin rezerwacji zaznaczając opcję „Zapoznałem się i akceptuję warunki”, co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających. Jeżeli Klient nie zaakceptuje Regulaminu rezerwacji, spowoduje to brak możliwości dokonania rezerwacji.

Do każdego wynajmu domków pobierany jest depozyt w kwocie 300 zł. Depozyt pobierany jest przez pracownika ośrodka w dniu przekazania kluczy do domku. Zwrot depozytu nastepuje w dniu zakończenia najmu, po pozytywnym odbiorze przedmiotu najmu i zwrocie kluczy do domku.

Ustalenia końcowe

1. Regulamin rezerwacji został stworzony zgodnie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia  podlegają jurysdykcji sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Operatora, w którym usługi były lub miały być świadczone.

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.