OŚRODEK WYPOCZYNKOWY W OKUNINCE NAD JEZIOREM BIAŁYM

U NAS ZREALIZUJESZ BON TURYSTYCZNY
REZERWACJA DOMKÓW OŚRODEK CENNIK REGULAMIN GALERIA

Regulamin rezerwacji online domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym Taurus Holiday w Okunince

Szanowni Państwo,

System rezerwacji online dostępny na stronie internetowej www.taurus-holiday.eu został przygotowany specjalnie, aby ułatwić Państwu rezerwację domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym Taurus Holiday w Okunince. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami – oraz ich zaakceptowanie, co jest niezbędne, aby system przyjął Państwa rezerwację.

Definicje:

Rezerwacja

 1. Klient dokonuje rezerwacji w Systemie poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza znajdującego się na stronie internetowej www.taurus-holiday.eu
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn od niego niezależnych. Operator może zawiesić dostęp do Systemu jeżeli jest to konieczne do usunięcia zaistniałych awarii, zagrożeń lub innych nieprawidłowości jak również ze względów bezpieczeństwa.
 3. Klient dokonując rezerwacji zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane usługi z powodu nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta Formularza bądź z powodu podania w Formularzu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, w tym nieprawidłowego adresu e-mail.
 4. Klient, który prawidłowo wypełnił formularz rezerwacyjny otrzymuje potwierdzenie rezerwacji na podany w Formularzu adres email.
 5. Rezerwacja jest skuteczna i wiąże strony od chwili przesłania zaliczki w wysokości 30% kwoty rezerwacji domku.
 6. Warunkiem otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie przez niego formularza rezerwacji i podanie prawidłowego adresu email. Potwierdzenie złożenia rezerwacji wraz z potwierdzeniem uznania płatności zostaje przesłane na adres email Klienta.
 7. Za koniec rezerwacji uznaje się koniec doby hotelowej ostatniego dnia rezerwacji.

Płatność

 1. Klient po zaakceptowaniu treści Regulaminu, uzupełnieniu Formularza rezerwacji wpłaca zaliczkę przelewem bankowym na konto Taurus Team Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27a 22-100 Chełm, NIP: 5632314095, Bank: ING Bank Śląski SA, nr konta: 49 1050 1953 1000 0090 3265 0153, w tytule przelewu wpisując Nr domku, unikatowy identyfikator rezerwacji otrzymany w procesie rezerwacji oraz termin rezerwacji lub w kasie Taurus Team Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27a 22-100 Chełm, NIP: 5632314095
 2. Klient winien dokonać wpłaty zaliczki w ciągu 120 godzin od momentu dokonania rezerwacji online. Jeśli w ciągu tego czasu zaliczka nie zostanie wpłacona rezerwacja zostanie anulowana.
 3. Po zatwierdzeniu wpłaty zaliczki Klient jest informowany za pomocą e-maila o statusie jego rezerwacji i płatności.
 4. Rezerwacja wiąże Ośrodek Taurus Holiday prowadzony przez Taurus Team Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27a 22-100 Chełm, i Klienta od chwili potwierdzenia wpłynięcia zaliczki na rzecz Operatora.

Anulacja

 1. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem Systemu może zostać anulowana przez klienta poprzez link przesłany w wiadomości email lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem Taurus Team Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27a 22-100 Chełm, NIP: 5632314095.
 2. Anulacja bezkosztowa możliwa jest na 14 dni przed planowanym terminem wynajmu domku wskazanego w procesie rezerwacji.
 3. W przypadku anulacji rezerwacji po terminie, o którym mowa w pkt. 2 Klient zostanie obciążony kosztem wpłaconej zaliczki.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji z zachowaniem terminu opisanego w punkcie 2 należna kwota wpłaconej zaliczki zostanie zwrócona przelewem bankowym na podany przez Klienta rachunek bankowy.

Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu realizacji usługi wynikającej z rezerwacji. Jeżeli realizacja usługi w wybranym domku okaże się niemożliwa do wykonania z winy Operatora wówczas dołoży on wszelkich starań w celu realizacji usługi w innym domku o zbliżonym standardzie w terminie określonym w Formularzu rezerwacji, o czym Klient zostanie przez Operatora powiadomiony niezwłocznie.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej, niezależnych od Żadnej ze stron, takich jak katastrofy, klęski żywiołowe, wojna, strajki i inne wyjątkowe sytuacje uniemożliwiające realizację zamówionej usługi, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wynajmu domków Klient przesyła na adres Taurus Team Sp. z o.o. ul. Partyzantów 27a 22-100 Chełm w terminie 48 godzin od zakończenia usługi.
 2. Operator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Polityka Prywatności Ochrony Danych Osobowych

Osoba dokonująca rezerwacji na stronie internetowej www.taurus-holiday.eu wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w ewidencji Administratora. Dane będą przetwarzane, zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochronie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji, wykonania umowy, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Osobie dokonującej rezerwacji przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z usług rezerwacji w ośrodku wypoczynkowym Taurus Holiday , zwanego dalej "Serwisem", administrowanego przez firmę Taurus Team Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie ul. Partyzantów 27a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, pod numerem KRS 0000286405, NIP: 5632314095, REGON: 060254366 (dalej zwana "Administratorem"), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).

W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres ado@taurus-holiday.eu. Spółka respektuje potrzebę zachowania poufności informacji oraz danych osobowych.

Przekazując nam informacje dotyczące Państwa oraz Państwa dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy je wykorzystywali, zapoznawali się z nimi i przetwarzali w celach wskazanych poniżej. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką, gdyż znajduje ona zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem Serwisu.

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

1.1. Taurus Team Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie ul. Partyzantów 27a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, pod numerem KRS 0000286405, NIP: 5632314095, REGON: 060254366 (dalej zwana „Administratorem").

1.2. Administrator pozyskuje dane osobowe od Użytkowników serwisu internetowego www.taurus-holiday.eu. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza rezerwacji. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail Użytkownika.

1.3. W Serwisie działa zautomatyzowany zintegrowany system rezerwacji, który pozwala na realizację oraz przebieg rezerwacji obiektów ośrodka Taurus Holiday w Okunince.

1.4. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach: - realizacji złożonej przez Użytkownika rezerwacji. Podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes Administratora oraz klienta. Rezerwacja, o której mowa jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania rezerwacji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi wiadomości zawiera link umożliwiający anulowanie rezerwacji w taki sposób (opcja link anuluj rezerwację). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie rezerwacji. Zawsze wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży rezerwowanych przez Państwa obiektów ośrodka. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonej rezerwacji ani się z Państwem skontaktować.

1.5. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji usług. Po tym czasie dane są usuwane.

2. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

2.1. Prawa użytkownika: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności "Prawo do Zapomnienia"): dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas procesu rezerwacji poprzez kontakt z Administratorem.

Użytkownik może również zrezygnować z rezerwacji samodzielnie poprzez link otrzymany w wiadomości potwierdzającej rezerwację lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym administratora danych osobowych ado@taurus-holiday.eu lub listownie.

Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach procesu rezerwacji wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi rezerwacji co jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych niezbędnych do procesu rezerwacji .

W przypadku, w którym Państwa Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.2. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając maila na adres: ado@taurus-holiday.eu

Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie.

Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

2.3. Każdy Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. OCHRONA GROMADZONYCH DANYCH

3.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem zebranych danych osobowych. Zapewniamy, że dane osobowe i wszelkie inne informacje są z nami bezpieczne.

Stosujemy odpowiednie środki zabezpieczenia danych, w szczególności środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Do przetwarzanych danych osobowych dostęp ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.

3.2. Administrator nie wymaga rejestracji od osób korzystających z serwisu.

3.3. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu.

4. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. Dane, o których mowa są przetwarzane wyłącznie w celach na które Użytkownik wyraził zgodę.

4.2. Dane, o których mowa nie są udostępniane osobom trzecim.

4.3. Wyjątek od zasady, o której mowa w pkt. 4.2. Polityki prywatności, stanowi sytuacja, w której z żądaniem udostępnienia tych danych do spółki wystąpi sąd, prokuratura lub inne organy, po uprzednim wskazaniu podstawy prawnej swojego żądania. W takiej sytuacji Administrator udostępnia powyższe dane w zakresie, w jakim są one wymagane.

4.4. Administrator może udostępnić również dane, o których mowa w przypadku naruszenia przez klienta.

5. REALIZACJA ŻĄDAŃ

5.1. Aby ułatwić realizację żądań wynikających z zapisów rozporządzenia uruchomiliśmy dodatkowy adres e-mail: ado@taurus-holiday.eu pod który należy kierować wszelkie: żądania, zapytania i prośby wynikające ze stosowania RODO

Akceptacja Regulaminu rezerwacji online

Klient akceptuje Regulamin rezerwacji zaznaczając opcję „Zapoznałem się i akceptuję warunki”, co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających. Jeżeli Klient nie zaakceptuje Regulaminu rezerwacji, spowoduje to brak możliwości dokonania rezerwacji.

Do każdego wynajmu domków pobierany jest depozyt w kwocie 300 zł. Depozyt pobierany jest przez pracownika ośrodka w dniu przekazania kluczy do domku. Zwrot depozytu nastepuje w dniu zakończenia najmu, po pozytywnym odbiorze przedmiotu najmu i zwrocie kluczy do domku.

Ustalenia końcowe

 1. Regulamin rezerwacji został stworzony zgodnie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia podlegają jurysdykcji sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Operatora, w którym usługi były lub miały być świadczone.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.